Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Wtorek 27 Września 2016   

Menu


EUP centrum EFS CAZ KP Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców


Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie uprzejmie informuje, że od dnia
01 stycznia 2016r. obowiązuje nowy rachunek bankowy:
CITI  HANDLOWY   
45 1030 1087 0000 0000 9260 7011
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na wyżej podany rachunek.

Aktualności

2016-09-27 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

Uprzejmie informujemy, iż w związku z bardzo dużą ilością wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożonych przez Pracodawców oraz ograniczoną ilością środków finansowych, wnioski były przyjmowane do dnia 25.03.2016 r.

2016-09-26 | Informacja o projekcie Inventum

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż Firma Inventum Sp. z o.o. realizuje projekt, którego celem jest pomoc osobom z województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia.

Więcej

2016-09-19 | VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Regionalna Izba Gospodarcza oraz Urząd Pracy zapraszają do udziału w największym w Europie spotkaniu sektora MŚP. Bądź z nami 10-12 października w Katowicach!

Więcej
zdjęcie

2016-09-13 | Nabór na szkolenie z grafiki komputerowej i projektowania stron internetowych

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zaprasza do udziału w szkoleniu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kurs grafiki komputerowej i projektowania stron internetowych”.

Więcej
zdjęcie

2016-09-12 | Refundacja części wynagrodzenia i składek społecznych za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia

UWAGA! Nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy i części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Więcej

2016-09-12 | Business School

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż firma Business School rozpoczęła realizację projektu pt. ,,Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej
zdjęcie

2016-09-10 | Wyspecjalizowani na starcie

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, informuje o rozpoczęciu naboru do projektu „Wyspecjalizowani na starcie”, który jest realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., Operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa i przybliżenie do rynku pracy w branży ICT i/lub nowych technologii 20 osób.

Więcej

2016-09-09 | Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!”

Gmina Skoczów (Lider projektu) wraz z Partnerami – Powiatowym Urzędem Pracy
w Cieszynie oraz Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” od 01.09.2016r. ogłaszają nabór uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego (Poddziałanie 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Więcej
zdjęcie

2016-09-08 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

UWAGA!!! Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem puli środków finansowych przeznaczonych w 2016 roku na refundację prac interwencyjnych, z dniem 08 września br. zamykamy nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

zdjęcie

2016-09-08 | Uwaga! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej przez osoby bezrobotne lub absolwentów CIS lub KIS.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.09.2016r. zostaje zakończony nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej przez osoby bezrobotne lub absolwentów CIS lub KIS.1 | 2 | 3 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP