Sobota 10 Grudnia 2016   

Menu


EUP centrum EFS CAZ KP Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy


1. Szczegółowych informacji udzielają:
Alicja Wieja
tel.  033 851 - 49 - 91 w. 126
fax. 033 851 - 49 - 91 w. 101
I piętro, pok. 14

2. Informacje podstawowe:

Starosta może z Funduszu Pracy zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole lub producentowi rolnemu (zwanym dalej Wnioskodawcą) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe warunki przyjmowania i rozpatrywania wniosków o refundację oraz przyznawania środków w ramach refundacji określa „Regulamin przyznawania podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu przedszkolu, niepublicznej szkole oraz producentowi rolnemu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie”.

Wnioskodawca, zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej, może złożyć do Dyrektora Urzędu właściwego ze względu na siedzibę tego Wnioskodawcy albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowaną osobę bezrobotną wniosek, na wzorze opracowanym przez Urząd.

Regulamin i wniosek wraz z obligatoryjnymi załącznikami oraz materiały pomocnicze dostępne są poniżej lub w zakładce „Dokumenty do pobrania/Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Druki można również pobrać w siedzibie Urzędu, pokój 14.

3. Nabór wniosków:

Informujemy, iż w późniejszym czasie zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu informacja dotycząca terminu składania wniosków.
Dodatkowo informujemy, iż wniosku, które wpłyną do Urzędu przed rozpoczęciem naboru będą odrzucane formalnie.

 
Wnioskodawca nie ma możliwości wskazania kandydata.

Osoby bezrobotne będą kierowane tylko przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, na podstawie określonych we wniosku o refundację wymaganych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym niezbędnych do wykonywania pracy. 

4. Do pobrania:

 

UWAGA!
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe wypełnienie wniosku o refundację. Wniosek powinien być wypełniony komputerowo, maszynowo lub czytelnie drukowanym pismem. Wszystkie obligatoryjne załączniki winny być wypełnione, czytelnie podpisane i złożone wraz z wnioskiem. Lista wymaganych załączników znajduje się we wniosku.

WNIOSKI NIECZYTELNE, NIEUZUPEŁNIONE I NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIONE!


Utworzono 2009-02-21 o godzinie 11:36:06
Ostatnia modyfikacja 2016-05-09 o godzinie 08:38:41


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP