Sobota 10 Grudnia 2016   

Menu


EUP centrum EFS CAZ KP Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Dla osób poszukujących pracy


1. Szczegółowych informacji udzielają:

Wioletta Hojka
tel. 33 851-49-91 w. 139
fax. 33 851-49-91 w. 101
parter, stanowisko informacji
Izabela Szeliga
tel. 33 851-49-91 w. 128
fax. 33 851-49-91 w. 101
II piętro, pok. 23
Karina Tabor
tel. 33 851-49-91 w. 128
fax. 33 851-49-91 w. 101
II piętro, pok. 23
 
  2. Informacje podstawowe:

Rejestracji można dokonać w dni pracujące od godziny 8:00 do 14:00 a w każdy trzeci piątek miesiąca od godziny 8:00 do 12:00.
Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy. Poszukujący pracy może być zarejestrowany  w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy.

REJESTRACJA NASTĘPUJE W DNIU zgłoszenia się do PUP, po poświadczeniu przez poszukującego pracy własnoręcznym podpisem przekazanych danych i złożeniu, w obecności pracownika PUP i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia o prawdziwości  przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu.

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

1) imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;

2) obywatelstwo albo obywatelstwa;

3) numer PESEL;

4) imiona rodziców;

5) datę i miejsce urodzenia;

6) nazwisko rodowe;

7) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji;

8) wykształcenie;

9) ukończone szkoły;

10) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;

11) poziom znajomości języków obcych;

12) posiadane uprawnienia zawodowe;

13) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;

14) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;

15) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;

16) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie;

17) sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;

18) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

19) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;

20) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia wymaganych dokumentów, lub odmowy przekazania wymaganych danych, odmowy ich potwierdzenia w sposób, o którym mowa wyżej.

 

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana zawiadomić powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych  w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia.

 
3. Dokumenty potrzebne do rejestracji:

4. Informacje dodatkowe:

Dostarczenie wszystkich dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe (np. zaświadczeń o ukończonych kursach lub studiach wyższych) pozwoli na dobranie odpowiednich instrumentów oraz kierowanie na właściwe stanowiska pracy.

5. Dokumenty do pobrania:


Utworzono 2008-10-27 o godzinie 11:03:06
Ostatnia modyfikacja 2016-04-25 o godzinie 12:28:22


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP