Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Piątek 27 Marca 2015   

Menu


EUP CAZ KP centrum EFS Projekty Ankiety Ankieta dla osób bezrobotnych
Ankieta dla pracodawców

Przypominamy, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (również krótkiej umowy zlecenie czy umowy o dzieło) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Aktualności

zdjęcie

2015-03-27 | Bezpłatny projekt „RYCHTUJ SIĘ DO ROBOTY! – Projekt outplacementowy na Śląsku”

W projekcie mogą wziąć udział osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu, lub osoby przeznaczone do zwolnienia będące w stanie wypowiedzenia umowy o pracę.
W ramach projektu realizowane będzie szkolenie dla 4 osób (liczba miejsc ograniczona) w zakresie: prawa jazdy kategorii „C” lub szkolenie „Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy”.

Więcej
zdjęcie

2015-03-20 | Projekt "Młodzież stela na staż się wybiera”

"Młodzież stela na staż się wybiera”- ogłoszenie naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla zrekrutowanych wcześniej uczestników projektu!

Więcej
zdjęcie

2015-03-13 | UWAGA! Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

Informujemy, iż z dniem 16.03.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zamyka nabór wniosków od osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu zatrudnieniowego.

zdjęcie

2015-03-13 | UWAGA! ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU STAŻOWEGO

Informujemy, iż z dniem 16.03.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zamyka nabór wniosków od osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego.

zdjęcie

2015-03-13 | UWAGA! ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSOBY BEZROBOTNEJ

Informujemy, iż w związku z bardzo dużą ilością wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu złożonych przez Pracodawców oraz ograniczoną ilością środków finansowych z dniem 16.03.2015r. zostaje zakończony nabór wniosków.

2015-03-05 | KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - możliwość współfinansowania szkoleń dla osób pracujących i pracodawców w wieku 45+

Informujemy, iż od dnia 05.03.2015r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat według następujących priorytetów:
- branże/zawody, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników, w tym np: branża transportowa w zawodach: kierowcy ciężarówek, maszyniści kolejowi PKP (CARGO), branże usług opiekuńczych, lub
- branże/przedsiębiorstwa restrukturyzowane, np. branża górnictwa węglowego, lub
- pracownicy, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Więcej

2015-02-27 | Uwaga! Konsultacje dla osób bezrobotnych zainteresowanych pozyskaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie organizuje konsultacje prowadzone przez pracownika merytorycznego, dla osób bezrobotnych zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie. W trakcie konsultacji omawiane są szczegółowo warunki regulaminu oraz sposób wypełniania wniosku.

Więcej

2015-02-25 | MŁODZIEŻ AKTYWNA NA RYNKU PRACY

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „MŁODZIEŻ AKTYWNA NA RYNKU PRACY” realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Więcej

2015-02-24 | UWAGA! Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 24.02.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie z art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 149).

Więcej
zdjęcie

2015-02-23 | UWAGA! Nabór wniosków na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje, iż z dniem 23.02.2015r. ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski od Organizatorów stażu będą przyjmowane do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na staż kierowane będą osoby bezrobotne do 29 roku życia.

Więcej


1 | 2 | > | 


Sprawdz oferte Eures PRZ

 


GCI GCI Info Powiat Cieszyn PSZ MP WUP PIP OHP